Question:

PP&E là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị

Tiếng Anh: Property, plant and equipment


Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị được định nghĩa là Những tài sản:

(a) Được nắm giữ để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cho thuê hoặc dùng cho mục đích quản lý; và

(b) Thời gian sử dụng ước tính trên một năm.

PPE được coi như là tài sản dài hạn, vì chúng tồn tại lâu hơn 1 năm và thường có giá trị lớn.

(Lưu ý: PPE không bao gồm bất động sản cho thuê và bất động sản nắm giữ chờ tăng giá)