Question:

PRM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Quản lý quan hệ đối tác

Tiếng Anh: Partner Relationship Management


Quản lý mối quan hệ đối tác (PRM) là một hệ thống các phương pháp, chiến lược, phần mềm và khả năng dựa trên web giúp nhà cung cấp quản lý các mối quan hệ đối tác. Mục đích chung của PRM là cho phép các nhà cung cấp quản lý tốt hơn các đối tác của họ thông qua việc giới thiệu các hệ thống, quy trình và quy trình đáng tin cậy để tương tác với họ.