Question:

PMO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phòng Quản Lý Dự Án

Tiếng Anh: Project Management Office


Phòng quản lý dự án (PMO) là một cơ cấu tổ chức mà ở đó các quy trình quản lý dự án được chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện cho quá trình chia sẻ nguồn lực, phương pháp, công cụ, kỹ thuật.