Question:

RE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi nhuận giữ lại

Tiếng Anh: Retained Earnings


Lợi nhuận giữ lại là thu nhập ròng (sau thuế) còn lại cho doanh nghiệp sau khi họ đã trả cổ tức cho các cổ đông. Một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận có thể dương (lãi) hoặc âm (lỗ).

Lợi nhuận dương cung cấp rất nhiều cơ hội cho chủ doanh nghiệp hoặc ban quản lí công ty để tận dụng số dư kiếm được. Thường lợi nhuận này được trả cho các cổ đông, nhưng nó cũng có thể được tái đầu tư vào công ty cho mục đích tăng trưởng. Tiền không trả cho cổ đông được tính là lợi nhuận giữ lại.