Question:

RN là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Điều dưỡng viên có đăng ký hành nghề

Tiếng Anh: Registered nurse


Điều dưỡng viên có đăng ký hành nghề (RN): cho thuốc men, thực hiện các thủ tục nhỏ như lấy máu, và theo dõi chặt chẽ tình trạng của một đứa trẻ. Điều dưỡng viên có đăng ký hành nghề đã tốt nghiệp từ một khóa học điều dưỡng và có giấy phép của tiểu bang.