Question:

ROCE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Doanh lợi vốn kinh doanh

Tiếng Anh: Return on Capital Employed


Doanh lợi vốn kinh doanh (ROCE) hay còn goi là tỉ lệ hoàn vốn sử dụng, là tỉ lệ tài chính đo lường khả năng sinh lời của công ty và hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Nói cách khác, tỉ lệ này đo lường mức độ công ty tạo ra lợi nhuận từ vốn của mình. Tỉ lệ ROCE được coi là tỉ lệ lợi nhuận quan trọng và thường được các nhà đầu tư sử dụng khi sàng lọc các ứng viên đầu tư phù hợp. (Theo Investopedia)