Question:

SKU là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Đơn vị phân loại hàng tồn kho

Tiếng Anh: Stock Keeping Unit


Đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) là một mã vạch có thể quét được, nó thường được in trên nhãn sản phẩm trong các cửa hàng bán lẻ. Nhãn cho phép các đơn vị bán hàng theo dõi một cách tự động sự dịch chuyển của hàng tồn kho.

SKU bao gồm một tập hợp cả chữ và số gồm 8 kí tự. Các kí tự là một đoạn mã chứa giá cả, chi tiết sản phẩm và nhà sản xuất. SKU cũng có thể được áp dụng cho các sản phẩm vô hình nhưng có thể xuất hóa đơn, chẳng hạn như các đơn vị thời gian sửa chữa thân xe hoặc bảo hành trong cửa hàng.