Question:

SOF là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nhật ký làm hàng

Tiếng Anh: Statement of Facts


Nhật ký làm hàng là một tài liệu quan trọng nhưng việc bỏ sót hoặc ghi chú không phù hợp trên chứng từ này có thể dẫn đến tranh chấp với những kết quả bất ngờ về số tiền phạt.