Question:

SOW là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bảng kê công việc

Tiếng Anh: Statement Of Work


Bảng kê công việc là báo cáo trình tự công việc hay những phác thảo công việc mà khách hàng muốn thực hiện. Đây là thuật ngữ hoạt động trong phạm vi về công việc, một tài liệu quan trọng trong vấn đề thỏa thuận làm việc giữa hai bên.

Đó có thể chính là khách hàng với những đại lý và các nhà cung cấp hay nhà thầu. Nhưng trên thực tế thì doanh nghiệp luôn mong muốn hợp tác với những tổ chức và những nhà đầu tư bên ngoài và một điểm hạn chế chính là tình trạng thông tin sai lệch. Bởi vậy cần có sự can thiệp của Bảng kê công việc để quản lý nắm được chặt chẽ những thông tin và hoạt động.

Bảng kê công việc gồm mốc thời gian (milestones), thời gian của từng hạng mục (timeline), báo cáo, các chỉ số đánh giá (KPIs) và sản phẩm cuối cùng nào mà bên thực hiện dự kiến cung cấp. Sow cũng nên chứa một dòng thời gian cho tất cả các hạng mục, sản phẩm, chỉ số KPIs.