Question:

Sự hình thành các tổ chức độc quyền dựa trên cơ sở chủ yếu trực tiếp nào sau đây?

Answer:

Tích tụ, tập trung sản xuất và sự ra đời của các xí nghiệp quy mô lớn.