Question:

“Phân công lao động xã hội làm xuất hiện một số ngành mới…” là một nguyên nhân làm xuất hiện độc quyền nhà nước – Cách giải thích nào sau đây đúng nhất?

Answer:

Nhà nước phải tham gia vào những ngành mà tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn đầu tư.