Question:

“Sự phát triển của lực lượng sản xuất” là một nguyên nhân làm xuất hiện các tổ chức độc quyền – Cách giải thích nào sau đây đúng nhất?

Answer:

Các tổ chức độc quyền xuất hiện với quy mô lớn để có thể ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới.