Câu hỏi:

TANF là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo

Tiếng Anh: Temporary Assistance for Needy Families


Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo ( TANF ) là một chương trình hỗ trợ tài chính do liên bang tài trợ — do tiểu bang quản lý — dành cho các gia đình có thu nhập thấp có con phụ thuộc và hỗ trợ tài chính cho phụ nữ mang thai trong ba tháng cuối của thai kỳ.

TANF cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời đồng thời giúp người nhận tìm việc làm cho phép họ tự trang trải cuộc sống. TANF cung cấp tiền trong khi người nhận đang đi học nếu họ đang nhận được một nền giáo dục liên quan đến công việc họ sẽ làm.

Năm 1996, TANF thay thế các chương trình phúc lợi cũ, bao gồm cả chương trình Viện trợ cho các gia đình có trẻ em phụ thuộc (AFDC). TANF cung cấp các khoản trợ cấp hàng năm cho tất cả các tiểu bang, lãnh thổ và chính phủ bộ lạc của Hoa Kỳ. Các quỹ được sử dụng để trả cho các phúc lợi và dịch vụ do các tiểu bang phân phối để hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Kể từ khi thay thế AFDC, chương trình TANF đã đóng vai trò là một trong những nguồn chính của các chương trình ổn định và an ninh kinh tế cho các gia đình thu nhập thấp có con.

Thông qua chương trình tài trợ này của chính phủ , các tiểu bang, vùng lãnh thổ, Đặc khu Columbia và các cộng đồng Bản địa được liên bang công nhận nhận được khoảng 16,6 tỷ đô la hàng năm. Các khu vực pháp lý của người nhận TANF sử dụng các quỹ này để cung cấp hỗ trợ thu nhập trực tiếp cho các gia đình có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn có con.

Các quỹ cũng cho phép các khu vực pháp lý hỗ trợ các gia đình người nhận về việc bố trí việc làm và đào tạo, chăm sóc trẻ em và các khoản tín dụng thuế.