Question:

Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền quy luật giá trị có biểu hiện mới thành quy luật nào?

Answer:

Quy luật giá cả độc quyền