Question:

Khi độc quyền xuất hiện, mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền được thể hiện như thế nào?

Answer:

Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do, độc quyền đối lập với cạnh tranh tự do. Nhưngsự xuất hiện của độc quyền không thủ tiêu được cạnh tranh, trái lại còn làm cho cạnh tranh trở nên đa dạng, gay gắt và có sức phá hoại to lớn hơn.