Question:

Ts & Cs là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Điều khoản dịch vụ

Tiếng Anh: Terms and conditions


Điều khoản dịch vụ là các thỏa thuận pháp lý giữa nhà cung cấp dịch vụ và người muốn sử dụng dịch vụ đó. Người đó phải đồng ý tuân theo các điều khoản dịch vụ để sử dụng dịch vụ được cung cấp. Điều khoản dịch vụ cũng có thể chỉ là một tuyên bố từ chối trách nhiệm, đặc biệt là về sử dụng trang web.