Question:

TMV là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giá trị thời gian của tiền

Tiếng Anh: Time Value of Money


Giá trị thời gian của tiền là khái niệm cho rằng khoản tiền sẵn có tại thời điểm hiện tại có giá trị cao hơn số tiền tương tự trong tương lai do khả năng sinh lời tiềm năng của nó.

TVM đôi khi cũng được gọi là giá trị chiết khấu về thời điểm hiện tại.

Bản chất:

Thực tiễn của các hoạt động kinh tế đã chỉ rõ rằng giá trị hiện tại của tiền luôn thay đổi ở những thời kì khác nhau.

Chẳng hạn, nếu ta có 1 triệu đồng đem đầu tư hoặc cho vay với lãi suất 7%/năm thì sau một năm số tiền nhận được là 1,07 triệu đồng. Nói cách khác 1 triệu đồng hôm nay sẽ có giá trị 1,07 triệu đồng sau một năm nếu lãi suất là 7%/năm.

Điều này hàm ý nói rằng: Tiền tệ có giá trị theo thời gian, 1 đồng mà ta nhận được tại thời điểm ngày hôm nay có giá trị hơn 1 đồng nhận được tại một thời điểm nào đó trong tương lai (nếu lãi suất đầu tư > 0)

Ý nghĩa:

Khi xem xét giá trị tiền tệ cần xét theo cả hai khía cạnh: số lượng và thời gian.
Trên góc độ tài chính, giá trị tiền ở các thời điểm khác nhau không thể cộng lại đơn giản với nhau được. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, chi phối nhiều đến quyết định đầu tư và các quyết định tài chính khác.