Câu hỏi:

UBCLPT là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Ủy ban Chiến lược Phát triển

Tiếng Anh: Strategy and Development Committee (SDC)


Ủy ban Chiến lược Phát triển là tổ chức sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, quy hoạch cấp quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Chiến lược Phát triển có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động được ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.