Câu hỏi:

BKS là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Ban Kiểm soát

Tiếng Anh: Supervisory Board


Ban Kiểm soát (Board of Supervisors) của một công ty có nhiệm vụ giống như các cơ quan tư pháp trong mô hình tam quyền phân lập nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị. Do cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty thành lập để giúp cơ quan này kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành công ty.

Cơ cấu Ban Kiểm soát thường bao gồm:

  • Trưởng ban Kiểm soát
  • Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
  • Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách