Câu hỏi:

VIAC là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Tiếng Anh: Vietnam International Arbitration Centre


Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài phi chính phủ đặt cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28.4.1993 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở hợp nhất Hội Đồng Trọng Tài Ngoại Thương và Hội Đồng Trọng Tài Hàng Hải.

Mục tiêu của VIAC là thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác (ADR – Alternative Dispute Resolution) theo quy định của pháp luật một cách công bằng, thuận lợi và nhanh chóng.

Theo Điều lệ VIAC, VIAC có chức năng tổ chức hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật; hỗ trợ về hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác.