Question:

CBNV là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cán bộ Nhân viên

Tiếng Anh: Officers and Employees


Cán bộ nhân viên là người lao động, người làm công, người làm thuê, người thợ hay nhân công là người làm công ăn lương, đóng góp lao động và chuyên môn để nỗ lực tạo ra sản phẩm cho người chủ và thường được thuê với hợp đồng làm việc để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được đóng gói vào một công việc hay chức năng.