Câu hỏi:

HĐLĐ là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Hợp đồng Lao động

Tiếng Anh: Labor Contract (LC)


Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.