Question:

Co&Ov là gì

Answer:

Tiếng Việt: Hoa hồng và Phụ phí

Tiếng Anh: Commissions & Overrides


Hoa hồng là khoản tiền mà người mua, người bán được hưởng thông qua việc mua bán, trao đổi nếu đáp ứng các thỏa thuận trước đó.

Phụ phí là các chi phí trả thêm ngoài chi phí chính.