Question:

Letter of guarantee – Thư bảo lãnh là gì?

Answer:

Là một dịch thuật viên tiếng Anh, hẳn bạn đã hoặc sẽ có những lần phải dịch các tài liệu pháp lý, đặc biệt là các hợp đồng kinh tế với những tài liệu đính kèm. Một thắc mắc chung của nhiều dịch thuật viên khi dịch dạng tài liệu này, đó là khi dịch từ “Phụ lục”, nên sử dụng từ tiếng Anh nào trong số các từ: Appendix, Annex, Exhibit, Attachment, Schedule, Addendum? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Theo định nghĩa của từ điển,
Attachment (tài liệu đính kèm) là một thuật ngữ dùng để chỉ chung bất kỳ tài liệu nào được đính kèm vào tài liệu chính.

Appendix là một tài liệu bổ sung được đính kèm ở phía cuối tài liệu chính để cung cấp thêm thông tin.

Annex là nội dung được đính kèm, vào một tài liệu hoặc báo cáo.

Schedule là một danh sách hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ, một tuyên bố được đính kèm vào một tài liệu nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được đề cập trong tài liệu chính.

Exhibit là một tài liệu được dẫn chiếu trong hợp đồng, có chức năng xác lập khối lượng và thông số kỹ thuật của các hạng mục sẽ được giao theo hợp đồng.

Addendum là một tài liệu hoặc thông tin được đính kèm hoặc bổ sung nhằm làm rõ, chỉnh sửa hoặc chứng minh cho các thông tin trong tài liệu ban đầu.

Trên cơ sở các định nghĩa này, ta đã thấy rõ chức năng của Attachment, Schedule, Addendum và Exhibit, còn về Appendix và Annex?

Nếu tài liệu đính kèm có chức năng ‘bổ sung’ và là một phần của hợp đồng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực của hợp đồng đó, thì tài liệu đính kèm đó cần được gọi là Appendix.

Nếu tài liệu đính kèm là một tài liệu riêng biệt so với hợp đồng, chứa đựng thông tin có thể được thay đổi bởi mỗi bên của hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng, cũng không đòi hỏi phải thay đổi nội dung hợp đồng một cách tương ứng, thì tài liệu đính kèm đó cần được gọi là Annex.