Question:

Người mắc bệnh truyền nhiễm là gì?

Answer:

“Người mắc bệnh truyền nhiễm” là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có biểu hiện triệu chứng bệnh.

Xem thêm định nghĩa “Người mắc bệnh truyền nhiễm” trong: Luật 03/2007/QH12 – PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM