Question:

Cách ly y tế là gì?

Answer:

“Cách ly y tế” là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh.

Xem thêm định nghĩa “Cách ly y tế” trong: Luật 03/2007/QH12 – PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM