Question:

PIC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Người phụ trách

Tiếng Anh: Person In Charge


Người phụ trách về cơ bản là người kiểm soát. Đó không chỉ là việc hoàn thành nghĩa vụ mà còn chịu trách nhiệm liên quan đến việc đảm nhận vai trò của một nhà lãnh đạo và đưa ra các quyết định quan trọng.