Question:

ABG viết tắt trong y khoa là gì?

Answer:

ABG = khí máu động mạch

ABG là viết tắt tiếng Anh của cụm từ “Arterial blood gas”. Đây là một thuật ngữ Y khoa.

ABG Test là xét nghiệm Khí máu động mạch dùng để đo áp suất oxi động mạch (PaO2), áp suất cácbon dioxide (PaCO2), và độ toan kiềm (pH), độ bão hòa oxyhemoglobin động mạch (SaO2) cũng được xác định trong xét nghiệm ABG.