Question:

Lead time nghĩa là gì?

Answer:

“Lead time” = “Thời gian thực hiện”

Lead time là khoảng thời gian từ khi bắt đầu một quá trình cho đến khi kết thúc. Trong hoạt động dịch thuật thì có thể hiểu là thời gian từ khi khách hàng phê duyệt báo giá đến khi công ty dịch thuật bàn giao bản dịch theo báo giá.