Question:

ADA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật năm 1990

Tiếng Anh: Americans with Disabilities Act of 1990


Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) năm 1990 bảo vệ quyền dân sự toàn diện cho người khuyết tật trong những lĩnh vực việc làm, dịch vụ của chính phủ tiểu bang và địa phương, nhà ở công cộng, vận tải và viễn thông. Ai được Bảo vệ Theo ADA?

ADA bảo vệ người khuyết tật đủ tiêu chuẩn. Một người khuyết tật là người bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần giới hạn đáng kể nhiều hoạt động sinh hoạt chính; có hồ sơ về khiếm khuyết đó; hoặc được coi là bị khiếm khuyết đó. Hoạt động sinh hoạt chính có nghĩa là những chức năng như tự chăm sóc, thực hiện những công việc tay chân, đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở, học tập và làm việc. Theo ADA, người khuyết tật đủ tiêu chuẩn là người bị khuyết tật đáp ứng những yêu cầu đủ điều kiện cần thiết để nhận các dịch vụ hoặc tham gia vào những chương trình hoặc hoạt động. Một điều kiện cụ thể có phải là khuyết tật theo nghĩa của ADA hay không cần phải được xác định theo từng trường hợp.

Khiếm khuyết thể chất hoặc tinh thần bao gồm, nhưng không giới hạn: khiếm khuyết về thị giác, nói và nghe; chậm phát triển tinh thần, bệnh cảm xúc và những khiếm khuyết cụ thể về học tập; bại não; động kinh; teo cơ; đa xơ vữa; bệnh chỉnh hình; ung thư; bệnh tim; tiểu đường; các bệnh lây và không lây như bệnh lao và bệnh do HIV (có triệu chứng hoặc không có triệu chứng).