Question:

ARRA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Đạo luật Thu hồi và Tái đầu tư của Mỹ

Tiếng Anh: American Recovery and Reinvestment Act of 2009


Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Mỹ còn được gọi là gói kích thích năm 2009 hoặc kích thích của Obama, trong tiếng Anh là American Recovery And Reinvestment Act, viết tắt là ARRA.

Đạo luât này bao gồm một loạt các chi tiêu của chính phủ liên bang nhằm chống lại sự mất việc làm liên quan đến cuộc suy thoái năm 2008.

Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Mỹ (ARRA) kêu gọi một khoản chi tiêu liên bang khổng lồ được thiết kế để tạo ra việc làm mới và phục hồi công việc bị mất trong cuộc Đại suy thoái năm 2008. Chi tiêu này của chính phủ nhằm bù đắp cho sự chậm lại trong đầu tư tư nhân trong năm đó.