Question:

APS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sở Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn

Tiếng Anh: Adult Protective Services


Trách nhiệm chính của Sở Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (APS) là để tiếp nhận và điều tra các viện dẫn về tình trạng ngược đãi (bóc lột thể chất, tâm thần, tình dục, và cá nhân), ruồng bỏ, bỏ mặc, bóc lột tài chánh, và tự bỏ mặc của những người lớn yếu thế đang sống trong nhà của riêng họ và trong các cơ sở.