Question:

ERISA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Đạo luật đảm bảo thu nhập về hưu nhân viên

Tiếng Anh: Employee Retirement Income Security Act


Đạo luật đảm bảo thu nhập về hưu nhân viên (ERISA) là luật liên bang ban hành năm 1974 thiết lập những hướng dẫn đầu tư để quản lý các kế hoạch lương hưu cá nhân, và những kế hoạch phân chia lợi nhuận, bao gồm trao quyền cho nhân viên và ứng xử của những người quản lý kế hoạch. Đạo luật cũng thiết lập quỹ bảo hiểm lương hưu, Công ty Bảo đảm Lợi ích Hưu trí.