Question:

BĐH là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ban Điều hành

Tiếng Anh: Board of Management (BOM)


Ban Điều hành là những người thực hiện điều hành trực tiếp công ty. Ban này có CEO là người điều hành cao nhất, các lĩnh vực chuyên biệt có CIO (công nghệ thông tin), CFO (tài chính), COO (hoạt động)… Xét theo định nghĩa pháp lý của Việt Nam, Ban Điều hành có vai trò của ban giám đốc.

Ban điều hành có trách nhiệm điều phối và chỉ đạo các phòng ban phối hợp với Giám đốc để lên kế hoạch, dự án cho công ty.