Question:

FCR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giấy chứng nhận nhận hàng

Tiếng Anh: Forwarder’s Cargo of Receipt


Giấy chứng nhận nhận hàng là một trong các chứng từ của hoạt động giao nhận vận tải (GNVT). FCR do FIATA đề xuất để sử dụng cho các người giao nhận (NGN) quốc tế trong phạm vi tổ chức FIATA (Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế) từ năm 1955.

FCR không có chức năng là 1 chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa và cũng không là 1 hợp đồng vận tải đối với hàng hóa được mô tả ở mặt trước của chứng từ này. FCR chỉ đơn giản là 1 biên nhận được cấp cho NGH để hỗ trợ trong việc thanh toán L/C. Tuy nhiên, FCR cũng có thể là bằng chứng của 1 Hợp đồng gửi hàng/ xử lý hàng hóa.