Question:

BPS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Điểm cơ bản

Tiếng Anh: Basis Points


Điểm cơ bản là một đơn vị đo lường phổ biến của lãi suất và những tỉ lệ khác trong tài chính. Một điểm cơ bản tương đương 1/100 của 1%, hay 0,01% hoặc 0,0001 và được dùng để kí hiệu phầm trăm thay đổi trong một công cụ tài chính. Mối quan hệ giữa phần trăm thay đổi và điểm cơ bản có thể được tóm tắt như sau: 1% thay đổi = 100 điểm cơ bản và 0,01% = 1 điểm cơ bản.

Điểm cơ bản được dùng để tính toán sự thay đổi trong lãi suất, các chỉ số, hay lợi nhuận từ một chứng khoán thu nhập cố định. Trái phiếu và khoản vay cũng thường được ghi bằng điểm cơ bản.