Question:

CDS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng

Tiếng Anh: Credit Default Swap


Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính hoặc hợp đồng cho phép nhà đầu tư hoán đổi hoặc bù đắp rủi ro tín dụng của mình với nhà đầu tư khác.

Bản chất và đặc trưng của CDS:

  • Chẳng hạn như trong trường hợp, người cho vay lo lắng rằng người đi vay không có khả năng thanh toán khoản vay, người cho vay có thể sử dụng CDS để bù đắp hoặc hoán đổi rủi ro đó.
  • Để hoán đổi rủi ro vỡ nợ, người cho vay mua CDS từ một nhà đầu tư khác – người đồng ý trả tiền cho người cho vay trong trường hợp người đi vay không có khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ. Hầu hết CDS sẽ yêu cầu một khoản thanh toán phí bảo hiểm liên tục để duy trì hợp đồng, giống như một chính sách bảo hiểm.
  • Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng được thiết kế để hoán đổi rủi ro tín dụng của các sản phẩm có thu nhập cố định giữa hai hoặc nhiều bên.
  • Khi tham gia vào CDS, người mua CDS trả cho người bán một khoản phí (gọi là CDS spread) để được bảo hiểm cho rủi ro vỡ nợ tín dụng xảy ra khi một bên thứ ba rơi vào trường hợp vỡ nợ. Phí CDS thường có quan hệ chặt chẽ với việc xếp hạng tín nhiệm của bên đi vay; và được tính theo điểm cơ bản (tỉ lệ %) hàng năm trên mỗi đơn vị mệnh giá của hợp đồng.
  • Tuy bản chất giống như một hợp đồng bảo hiểm, song cách thức CDS được thực hiện mang tính chất của loại chứng khoán phái sinh Swap (Hợp đồng hoán đổi) thông thường.

Hai bên tham gia sẽ hoán đổi cho nhau hai dòng tiền: Người mua trả cho người bán dòng phí CDS hàng năm trong suốt thời hạn hợp đồng; còn người bán trả cho người mua dòng tiền bảo hiểm rủi ro. Dòng tiền này sẽ bằng 0 nếu vỡ nợ không xảy ra và bằng giá trị khoản cho vay hoặc mệnh giá của trái phiếu được bảo hiểm nếu bên đi vay (nhà phát hành trái phiếu) bị vỡ nợ.

  • Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng là công cụ phái sinh tín dụng phổ biến nhất và có thể liên quan đến trái phiếu đô thị, trái phiếu thị trường mới nổi, chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp hoặc trái phiếu doanh nghiệp.
  • Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng cũng thường được gọi là hợp đồng phái sinh tín dụng.