Question:

CEO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tổng Giám đốc điều hành

Tiếng Anh: Chief executive officer


Tổng giám đốc điều hành là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. CEO là người chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các chiến lược, kế hoạch đồng thời có trách nhiệm báo cáo trước hội đồng quản trị về các chiến lược, kế hoạch mà mình đã định ra nhằm giúp cho tổ chức, doanh nghiệp mang về được doanh thu và lợi nhuận cao nhất.