Question:

CFO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc tài chính

Tiếng Anh: Chief Financial Officer


CFO là giám đốc tài chính, có nhiệm vụ là quản lí tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra các dự báo đáng tin cậy cho tương lai.