Question:

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là gì?

Answer:

Sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân và sức mạnh của nhà nước tư sản thành thiết chế, thể chế thống nhất.

Vì: Chủ nghĩa tư bản độc quyền là nước ra đời là do tư bản tư nhân bắt tay với nhà nước tư sản để bảo vệ lợi ích của mình.