Question:

Chủ nghĩa tư bản phát triển đến một trình độ nhất định tất yếu bị thay thế là do mâu thuẫn cơ bản nào?

Answer:

Mâu thuẫn giữa trình độ xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất dựa trên chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

Vì: Khi lực lượng sản xuất trình độ càng cao thì quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa (quan hệ bóc lột lao động làm thuê) không còn phù hợp.