Question:

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện những hình thức phân phối nào?

Answer:

Phân phối theo sở hữu, theo lao động, hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội.

Vì: Đây là 3 hình thức phân phối cơ bản được khẳng định trong quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam