Question:

CMIO là gì

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc thông tin y tế

Tiếng Anh: Chief Medical Information Officer


Giám đốc thông tin y tế (CMIO) là một nhà quản lý chăm sóc sức khỏe người có trách nhiệm quản lý nền tảng tin học y tế và làm việc với các nhân viên CNTT lâm sàng để hỗ trợ thiết kế hiệu quả, thực hiện và sử dụng các công nghệ chăm sóc sức khỏe. Đó là một vai trò tương đối mới trong không gian chăm sóc sức khỏe.