Question:

AHP là gì ?

Answer:

Tiếng Việt: Nghề liên quan đến sức khỏe

Tiếng Anh: Allied Health Professional


Nghề liên quan đến sức khỏe là các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác mà không phải là bác sĩ và điều dưỡng, cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị người bệnh, thường làm việc với các hình thức khác nhau như chẩn đoán, phòng ngừa, giáo dục sức khỏe và điều trị. Các ví dụ bao gồm các nhà vật lý trị liệu, chuyên gia chăm sóc bàn chân, và nhà tâm lý học. (Woncadic)