Question:

DMV là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nha lộ vận
Tiếng Anh: Department of motor vehicles


Nha lộ vận tại Hoa Kỳ là một cơ quan cấp tiểu bang với hai chức năng chính là thu thuế lưu thông và cấp bằng lái xe.