Question:

EHR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hồ sơ sức khỏe điện tử

Tiếng Anh: Electric Health Record


EHR gần giống như EMR nhưng thông tin về bệnh nhân vượt xa giới hạn trong một cơ sở y tế. EHR là một bộ sưu tập dữ liệu sức khoẻ của một cá nhân, thu thập từ tất cả các bác sĩ tham gia chăm sóc bệnh nhân tại nhiều cơ sở y tế khác nhau. Hồ sơ sức khoẻ toàn diện này cũng có thể được chia sẻ với các cơ sở y tế khác nhau vì nó được tạo ra bởi chính các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác nhau, do đó thông tin sẽ đầy đủ hơn, hữu ích hơn trong chẩn đoán và điều trị so với EMR.

Lợi ích của EHR:

  • Có thể được chia sẻ thông tin chẩn đoán, điều trị của một bệnh nhân giữa các cơ sở y tế với nhau
  • Bệnh nhân tham gia tích cực hơn vào việc chăm sóc của họ khi họ có thể xem hồ sơ sức khỏe của mìn
  • Cho phép giám sát sức khỏe liên tục bởi các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác nhau
  • Việc chăm sóc sức khoẻ liên tục được đảm bảo vì thông tin sức khỏe của bệnh nhân có thể dễ dàng tiếp cận
  • Không giống như EMR, những hồ sơ này thực sự không cần giấy tờ