Question:

COI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Giấy chứng nhận bảo hiểm

Tiếng Anh: Certificate of Insurance


Giấy chứng nhận bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm để xác nhận hàng hóa đã được mua bảo hiểm theo điều kiện hợp đồng.

Nội dung của giấy chứng nhận bảo hiểm chỉ bao gồm điều khoản nói lên đối tượng được bảo hiểm, các chi tiết cần thiết cho việc tính toán phí bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm đã thỏa thuận. Hay nói cách khác, nó là bằng chứng thể hiện sự tồn tại của thoả thuận bảo hiểm theo điều kiện nào đó. Trên một giấy chứng nhận bảo hiểm thường chỉ thể hiện một số nội dung cốt lõi của thoả thuận bảo hiểm, ví dụ: thời hiệu, hình thức, giá trị bảo hiểm… mà không bao gồm các chi tiết thoả thuận cụ thể, đầu đủ của một hợp đồng bảo hiểm như Insurance Policy thể hiện.