Câu hỏi:

SLA là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Thỏa thuận mức độ dịch vụ

Tiếng Anh: Service Level Agreement


Thỏa thuận mức độ dịch vụ là sự cam kết giữa nhà cung cấp dịch vụ đối với khách hàng. Cam kết này không chỉ dừng lại ở khía cạnh “Chất lượng”, mà còn bao gồm những yếu tố như Số lượng, Sự có sẵn, Trách nhiệm của nhà cung cấp…được 2 bên thoả thuận với nhau.