Question:

FCRA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Đạo luật báo cáo tín dụng công bằng

Tiếng Anh: Fair Credit Reporting Act


Đạo luật báo cáo tín dụng công bằng là luật liên bang được ban hành năm 1970 quy định các tổ chức cho vay và báo cáo tín dụng cam kết bảo mật thông tin tín dụng của khách hàng. Đạo luật cấm tiết lộ hồ sơ tín dụng, ngoài các thông tin cụ thể, như việc làm, bảo hiểm và nộp đơn tín dụng không gian dối; yêu cầu phòng tín dụng cung cấp cho khách hàng một bản sao báo cáo tín dụng khi được yêu cầu; và quy định các thủ tục cụ thể, khi khách hàng cần tranh luận về bất kỳ thông tin gây bất lợi trong báo cáo tín dụng.