Question:

FMLA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Luật nghỉ phép gia đình và y tế

Tiếng Anh: Family and Medical Leave Act


Luật nghỉ phép gia đình và y tế (FMLA) là luật lao động yêu cầu chủ lao động lớn cho phép nhân viên nghỉ phép không lương khi gặp các vấn đề sức khỏe và vấn đề gia đình nghiêm trọng. Những lí do y tế và gia đình đủ điều kiện như vậy có thể bao gồm nhận con nuôi, mang thai, sắp xếp chăm sóc nuôi dưỡng, bệnh gia đình hoặc cá nhân hoặc nghỉ phép trong quân đội.

Chủ lao động cũng hỗ trợ việc tiếp tục bảo hiểm y tế và bảo vệ công việc. FMLA nhằm cung cấp các gia đình thời gian và nguồn lực để giải quyết các trường hợp khẩn cấp trong gia đình, đồng thời hướng dẫn người sử dụng lao động trong những tình huống như vậy.